Trondheim Kommune kartlegger miljøtiltak på 23 av sine helårsbaner

Trondheim Kommune kartlegger miljøtiltak på 23 av sine helårsbaner

Trondheim Kommune har inngått et samarbeid med TeBe Sport for å utarbeide kartleggingsrapporter for 23 helårsbaner i Kommunen. Målet er å identifisere, kvantifisere og foreslå kostnadsoptimale  løsninger som vil holde granulatet der det hører hjemme, på banen.

Gjennom disse kartleggingsrapportene vil klubbene og baneeier få en lettfattelig oversikt over nødvendige og praktiske tiltak for å redusere granulatsvinn fra sitt anlegg, samt anslå kostnadene for å møte de kommende/gitte miljøkrav fra Miljødirektoratet. Trondheim kommune, som grunneier, vil gjennom disse rapportene få oversikt over tilstanden på banene og anleggene og dets risikoprofil med henhold til granulatsvinn.

På sikt kan effekten av innførte tiltak dokumenteres gjennom DRIVE.  DRIVE er et verktøy (styrings-/internkontrollsystem) utviklet av TeBe Sport for å dokumentere forvaltning, drift og vedlikehold av banene. Trondheim kommune vil gjennom DRIVE kunne få tilgang på informasjon vedrørende slitasje, drift og vedlikehold på klubbenes anlegg og baner.