Ny rapport fra Miljødirektoratet på omfang, aktører og løsninger for avhending av kunstgress

Ny rapport fra Miljødirektoratet på omfang, aktører og løsninger for avhending av kunstgress

Mepex har på vegne av Miljødirektoratet utarbeidet en rapport som kartlegger avfallsomfanget, aktører og tilgjengelige løsninger for kassert kunstgress og plastholdig, løst fyllmateriale i det Norske markedet.

Bakgrunnen er at kunstgressbaner er regnet som den nest største, landbaserte kilden til utslipp av mikroplast. Om lag 6 000 tonn gummigranulat lekker ut fra norske kunstgressbaner hvert år.

Denne rapporten oppsummerer på en god måte antall kunstgressbaner, forventet avfallsmengde de neste år, hvilke regelverk som gjelder og en oversikt over de aktører på markedet som tilbyr disse tjenestene.

Denne rapporten er et bidrag inn i Miljødirektoratets arbeid med veiledning av statsforvalteren og bransjen, samt som grunnlag for videre vurdering av håndtering av masser forurenset med plastholdig løst fyllmateriale.