Miljødirektoratet er klare med nye krav til kunstgressbaner med plastholdig innfyll

Miljødirektoratet er klare med nye krav til kunstgressbaner med plastholdig innfyll

1.juli 2020 informerte Miljødirektoratet at de var ferdige med å revidere forslag til ny forskrift, basert på nærmere 70 høringsuttalelser. Det endelige forslaget til nytt kapittel 23A i forurensingsforskriften, om utforming og drift av idrettsbaner som bruker plastholdig løst fyllmateriale, er nå oversendt Klima- og Miljødepartementet for videre politisk behandling og godkjenning.

Forskriften inneholder flere krav som den ansvarlige for idrettsbanen må sørge for, herunder krav om
• en fysisk barriere rundt banen,
• håndtering av drens- og overvann,
• tiltak for å hindre spredning fra brukere av banen,
• informasjonsformidling,
• forsvarlig håndtering av snø,
• avfallshåndtering/ombruk og
• bruk av erstatningsmaterialer når det er mulig.

Med unntak om kravet om fysisk barriere rundt banen, er forslaget at kravene trer i kraft umiddelbart, slik at utslippene kan reduseres omgående. For innføring av fysisk barriere, som er tiltaket som medfører den største økonomiske belastningne for baneeier, trer denne i kraft ved rehabilitering eller når kunstgresset skal skiftes ut. Dette har også tilbakevirkende kraft til de planlagte idrettsbaner som det er gitt byggetillatelse til, men som enda ikke er ferdigstilt.

Kostnader for innføring av foreslåtte regelverk

Flere baneeiere har allerede begynt med jobben å sikre idrettsbanen slik at utslipp av plastholdig løst fyllmateriale skal begrenses. Kostnadsanslagene varierte mellom 0,28 og 1,6 millioner kroner for en 11-bane som ikke har innført noen tiltak fra før. Miljødirektoraet har ikke gjort nye kostnadsanalyser, men viser til Norges Fotballforbund, som har beregnet gjennomsnittlige kostnader etter at Miljødirektoratet sendte forslaget til nytt regelverk på høring. NFFs estimater er at tiltakskostnadene vil utgjøre mellom 200 000 og 300 000 kroner per bane. Dette er beregninger av alle tiltakene i forskriften, og er uavhengig av den foreslåtte overgangsbestemmelsen, som Miljødirektoratet forventer at vil kunne redusere kostnadene ytterligere.

Fremtidig EU regelverk og mulig forbud

Miljødirektoratet mener det er viktig at idretten i Norge er kjent med utvikling av regelverk i Europa og at løst plastholdig fyllmateriale kan bli forbudt på et senere tidspunkt. Men, inntil et europeisk regelverk foreligger, mener Miljødirektoratet det er viktig at denne forskriften begrenser utslipp i så stor grad som mulig innenfor det de anser er rimelige kostnader for de som har ansvaret, og at regelverket slik det er utformet nå er viktig selv om EU vedtar et forbud fram i tid. Nytt EU regelverk kan være på plass tidligst i 2022, og da med ytterligere opp til 6 år med overgangsperiode, slik at plastholdig fyllmateriale vil være med oss i mange år til.

Saksdokumenter

En sammenstilling av høringsuttalelsense finner dere her

Den nye forskriften, med sporing av endringer fra første versjon, finner dere her , mens den renskrevne versjonen av den nye forskriften finner dere her

Oversendelsesbrevet til Klima- og Miljødepartementet kan dere lese her